Проектът „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“ се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
http://www.ngogrants.bg

Проектът

 

През 2015 г. VII-то Международно преброяване на белия щъркел се реализира в рамките на проекта Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие.


Проектът се изпълнява от БДЗП с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.


Продължителността на проекта е 18 месеца (октомври 2014 - март 2016 г.)

Целта на проекта е въвеждане и тестване на модела за участие на гражданите и по-специално на младите хора в научна дейност (citizen science) при 7-то Международно преброяване на белия щъркел в България. В проекта се използват средствата на съвременните комуникации и социалните мрежи, както и феномена на смартфоните за въвличане на младите хора в достъпна изследователска дейност с голям природозащитен и образователен ефект. От запазена територия, в която се допускат само учени и професионалисти, БДЗП отваря природозащитната наука към включване на обикновени хора. Чрез различни форми на съвременни комуникации и неформално образование се въвличат младежи в дейности, развиващи доброволчески умения и практически знания за работа на терен и събиране на научни данни.


Проектът цели също да допринесе за повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазването на белия щъркел, като индикатор за състоянието на водите и качеството на земеделските земи. В рамките на проекта ще се идентифицират заплахи за конкретни гнезда на бели щъркели и ще се вземат мерки за обезопасяването им. Проектът е насочен основно към децата и младежите в цялата страна, но е от полза и за учители и ръководители на младежки групи.

В рамките на проекта ще бъде организиран и конкурс за най-много преброени щъркелови гнезда, за най-атрактивна снимка, за най-подробно изследване и за спасители на щъркелови гнезда. Вижте подробности в рубриката Конкурс.

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БДЗП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

 

 

http://bspb.org/
http://www.birdlife.org/
http://eeagrants.org/

За контакти

Свилен Чешмеджиев
Национален координатор на
преброяването на белия щъркел
БДЗП/ BirdLife Bulgaria
Адрес: гр. Свищов 5250, п. к. 2
тел. 0878 599 383
е-mail: svilen.cheshmedjiev@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook